Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen, facturen, overeenkomsten van huur/verhuur, verkoop en leveringen van en door Top1-systems.nl. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten. De toepassing van deze algemene voorwaarden worden automatisch door de opdrachtgever aanvaard door het sluiten van een koop en/of huur overeenkomst of de aanvaarding van een levering.

  1. Elke factuur dient te worden betaald op onze rekening onder vermelding van factuur nummer en eventuele specifieke kenmerk. Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd zijn van 12% per jaar vanaf de vervaldag, en zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd worden met een toepasselijke schadevergoeding.
  2. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, vervallen eventuele toegestane betalingstermijnen voor alle andere gedane leveringen en wordt het totale bedrag van de debet rekening onmiddellijk opeisbaar. In geval van niet-naleving door de klant van zijn betalingsverplichtingen, worden alle nog openstaande schulden die de klant heeft ten opzichte van Top1-systems.nl uit hoofde van de handelsrelatie met Top1-systems.LtD, ongeacht welke vorm deze schulden ook hebben aangenomen (hoofdsom, schadevergoeding, rente, …) onmiddellijk opeisbaar. Top1-systems behoudt zich het recht voor om de uitvoering van eender welke prestatie op te schorten tot de volledige betaling van alle openstaande schulden, in hoofdsom, interesten en kosten en het verstrekken van voldoende garanties dat alle nog uit te voeren prestaties zullen betaald worden.
  3. De verkochte of verhuurde goederen blijven integraal eigendom van Top1-systems tot aan de volledige betaling van koop/huur som, eventuele interesten en kosten.
  4. Indien de klant één van haar essentiële verplichtingen niet nakomt, zoals de tijdige betaling van onze facturen, behoudt Top1-systems.nl zich het recht voor om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. In dat geval zal de klant op zijn kosten en risico gehouden zijn om de koopwaar onmiddellijk en in goede staat terug te brengen, bij gebreke waarvan Top1-systems.nl gemachtigd is om het product op kosten en risico van de klant af te halen waar het zich moge bevinden. Eventuele schades worden op kosten van de klant hersteld. In geval van ontbinding van de overeenkomst blijven de reeds betaalde sommen definitief verworven en zal de klant van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 40% van het saldo verschuldigd zijn, niettegenstaande het recht van top1-systems.nl om een hogere schadevergoeding te vorderen. Top1-systems.nl behoudt zich evenwel het recht voor de gedwongen uitvoering te vervolgen.

6.Door het loutere feit van de bestelling erkent de klant in kennis te zijn gesteld van de kenmerken, hoedanigheden en mogelijkheden van de koopwaar. Hij verklaart deze te kennen en te aanvaarden.

7.Iedere levering zal onmiddellijk na ontvangst door de klant worden nagezien. Klachten betreffende de levering moeten op straffe van verval binnen de 3 werkdagen na ontvangst der goederen per aangetekend schrijven worden overgemaakt. Dit schrijven moet een gedetailleerde en limitatieve opsomming bevatten van de gebreken. Indien binnen deze termijn van 3 werkdagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de klant de geleverde goederen volledig en in zijn geheel aanvaard heeft. Dit geldt eveneens uitdrukkelijk voor eventuele, verborgen gebreken. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de geleverde goederen, heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg.

  1. In elk geval zal Top1-systems/nl nooit tot geen enkele andere of meerdere schadeloosstelling gehouden zijn dan reparatie of zo nodig vervanging van de koopwaar. Top1-systems.nl wijst elke verdere verantwoordelijkheid af. De verantwoordelijkheid van Top1-systems.nl is eveneens uitgesloten voor alle schade toegebracht aan personen of goederen door geleverde of gekochte koopwaar. Gebreken in de materialen die voor Top1-systems.nl verborgen waren, zullen haar verantwoordelijkheid niet in het gedrang kunnen brengen en geen aanspraak op schade kunnen veroorzaken.
  2. Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk beding, geschiedt het vervoer en de verzending van de koopwaar op kosten en risico van de klant.
  3. De eventuele nietigheid van een van deze voorwaarden kan niet de nietigheid van de het contract of de andere daarin opgenomen clausules impliceren.
  4. Het Nederlandse recht is op dit document van toepassing

Bruikleen bepalingen

Op het verhuurde (in bruikleen gestelde) product zijn de volgende condities van kracht:

Artikel 1

Deze overeenkomst betreft een overeenkomst van bruikleen zoals bedoeld in artikelen 7A:1777 en verder van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de uitlener aan de bruiklener het gebruik van het pakket warmte Optimalisatie tbv ……… ( bestaande uit Infra rood verwarming modules en eventueel aanverwant toebehoor als hierboven omschreven).

Artikel 2

Uitlener geeft toestemming voor het uitlenen van het bovengenoemde product tbv Warmte-Optimalisatie

Indien men het ontvangen van het product NIET tevreden is over hierboven omschreven product, dan is de bruiklener verplicht de producten terug te geven in dezelfde staat waarin het is ontvangen. Bruiklener mag geen ander gebruik maken van het uitgeleende product dan de daarvoor origineel bedoelde functie dan de aard van wat het product met zich mee brengt.

De uitlener blijft de rechtmatige eigenaar van de bovengenoemde producten totdat dit retour wordt geleverd of dat de waarde door de bruiklener totaal betaald is. In verband met een faillissement en of beslaglegging dient de bruiklener dit getekende document aan de betrokken partijen te overhandigen, zodat duidelijk is dat hier een eigendomsrecht bestaat van de uitlener en dat daarmee deze producten te allen tijde ongeroerd, onbelast en in eigendom van de uitlener blijven

De Uitlener is te allen tijde gemachtigd om in wederzijds overleg voor de bovengenoemde producten reclame dan wel promotie middelen te gebruiken.

Artikel 3

Bruiklener zal zoals in het maatschappelijk verkeer betaamt zorgvuldig zorg dragen voor hetgeen in bruikleen is ontvangen. Bruiklener is jegens uitlener aansprakelijk voor elke schade aan hetgeen in bruikleen is ontvangen, ontstaan tijdens de bruikleenovereenkomst. Voorts dient bruiklener de kosten voor het onderhoud en het energiegebruik van de in bruikleen producten voor zijn rekening te nemen. Bruiklener is niet aansprakelijk voor normale slijtage en waardevermindering die buiten de schuld van bruiklener ontstaat.